Regulamin


I. Postanowienie ogólne

 1. Sklep internetowy PentagramShop.eu jest zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.pentagramshop.eu prowadzony jest przez PHU SONIA SC, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sokoła 28/1, 81-603 Gdynia, Polska, NIP 9581666922
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji oraz ogólne zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pentagramshop.eu oraz w siedzibie firmy Penatgramshop Europe.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie jest akceptacja Regulaminu i jego postanowień.
 5. Klientem jest każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Sprzedającego opisanych w Regulaminie.


II. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronach sklepu internetowego pentagramshop.eu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wybranej przez Klienta walucie i zawierają podatek VAT.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.


III. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach Sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów,
  którzy takiego konta nie posiadają.
 2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu.
 3. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów wraz z podaniem niezbędnych wymiarów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.
 7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, których wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
 8. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.
 9. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
 10. Zamówienia w sklepie można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 11. Zamówienia może dokonać osoba fizyczna pełnoletnia lub firma.
 12. Zawarcie umowy miedzy sklepem a Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 13. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 14. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia i zaakceptowania regulaminu.
 15. Dokonanie prawidłowo złożonego zamówienia, zostanie potwierdzone wysłaniem na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia.


IV. Czas realizacji zamówienia

 1. W zależności od rodzaju zamówionego towaru oraz jego ilości czas realizacji wynosi od 14 dni roboczych.
 2. W przypadku większej ilości produktów, czas dostawy proporcjonalnie się wydłuża.


V. Formy płatności

 1. Sklep umożliwia płatność online/elektroniczna poprzez banki, których spis jest widoczny podczas wyboru metody płatności w trakcie składania zamówienia.
 2. Obsługę bezpiecznych zakupów w sklepie zapewniają zewnętrzne system płatności.
 3. Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki należy dokonać przedpłatą na konto bankowe droga elektroniczna lub tradycyjnym przelewem przy realizacji zamówienia.
 4. Wystawiamy paragony lub faktury VAT.


VI. Dostawa

 1. Wysyłka towarów następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem kuriera lub Pocztą Polską (przesyłki do US i Kanady).


VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru na swój koszt jeśli towar nie ma śladów użytkowania.
 2. Wszelkie koszta związane z wysyłką lub zwrotem czy rezygnacją z towaru pokrywa kupujący i odsyła TYLKO I WYŁĄCZNIE KURIEREM.
 3. Towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta podlega TYLKO I WYŁĄCZNIE WYMIANIE.
 4. Reklamowany towar należy wysyłać na adres: Pentagram Shop Europe, InPost Paczkomat SOK01M, Tel. 886701600, Polska
 5. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i 90 dni na zwrot gotówki na konto w formacie IBAN.
 6. Towar uszkodzony mechanicznie lub ze śladami niewłaściwego użytkowania przez kupującego nie będzie reklamowany.
 7. Bielizna osobista, w tym wyroby z lateksu nie podlega zwrotom ale może być naprawiona i odesłana do kupującego.
 8. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres contact@pentagramshop.eu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia oraz przyczynę reklamacji (krótki opis).
 10. O wyniku reklamacji poinformujemy wysyłając wiadomość na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 11. Zwrotom nie podlegają pełnowartościowe produkty wytwarzane na zamówienie m. in. bielizna osobista w tym latex i wyroby z gumy, odzież poza rozmiarówką S/M/L, obuwie poza standardową rozmiarówką 35-40, dzieła sztuki oraz meble.


VIII. Zastrzeżenia

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta adres e-mail, adres, telefon kontaktowy oraz pozostałe dane.
  potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za treści przekazywane podczas korzystania z usługi.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.


IX. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne, celem zarejestrowania na stronie sklepu i składania zamówienia.
 2. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na stronie sklepu internetowego, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 3. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na stronie sklepu internetowego, Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę w przyszłości jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania., Sprzedawca w razie stwierdzenia niezgodności danych osobowych ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sprzedawca na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie na adres Pentagramshop Europe, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@pentagramshop.eu
 6. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


X. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższego Regulaminu. Każdorazowo po zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klientów drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu.
 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 4 nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.


XI. Kontakt

 1. Pentagram Shop
 2. contact@pentagramshop.eu